ภาพรวม 9 ระดับ

สยามเรกิระดับ 1

– ตำนานสยามเรกิ
– เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสยามเรกิและพลังงานบำบัดอื่นๆ
– ผลลัพธ์ทางด้านร่างกายจากการทำเรกิทรีทเม้นท์
– ตำแหน่งในการวางมือในการบำบัด
– การเตรียมห้องทรีตเมนต์
– การทำให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยพลังงาน
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักระและพลังงานในร่างกาย
– บำบัดให้ตัวเอง
– การใช้ประสาทสัมผัสนอกเหนือจากสามัญสำนึกทั้งห้าหรือสัญชาตญาณ
– รับรู้ถึงการไหลและการหยุดของพลังงานเรกิ
– เรกิกับการใช้งานในด้านสุขภาพในตลาดต่างประเทศ
– ทำการบำบัดและรับคำแนะนำของอาจารย์เรกิ

ยามเรกิระดับ 2

– การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหลังการบำบัดด้วยพลังงานเรกิ
– การตีความสัญลักษณ์และการใช้งาน
– รักษา/บำบัดด้วยเรกิจากระยะไกล
– สัมผัสการไหลและการหยุดของพลังงานเรกิระหว่างบำบัดจากระยะไกล
– ตำแหน่งในการวางมือ
– ความแตกต่างระหว่างสยามเรกิและพลังงานบำบัดอื่นๆ
– การใช้ประสาทสัมผัสนอกเหนือจากสามัญสำนึกทั้งห้าหรือสัญชาตญาณ

– อธิบายแนวคิดเรื่องสุขภาพจิตในการบำบัดด้วยเรกิ
– อธิบายแนวคิดเรื่องการปิดกั้นทางอารมณ์ในการบำบัดด้วยเรกิ
– อธิบายแนวคิดเรื่องความผิดปกติของสุขภาพจิตในการบำบัดด้วยเรกิ
– ปฏิบัติการบำบัดด้วยการดูแลและคำแนะนำของอาจารย์เรกิ

สยามเรกิระดับ 3 (มาสเตอร์)

– พลังงานรูปแบบต่างๆ ในมุมมองแบบสุขภาพองค์รวม
– การเรียกหาจิตเดิมแท้ การบำบัดเกี่ยวเนื่องกับอดีตชาติ
– สัมผัสการไหลเวียนของพลังงานในการบำบัดด้วยเรกิ
– แนะนำเกี่ยวกับพลังระดับมาสเตอร์รูปแบบต่างๆ และความหมาย
– วิญญาณตกค้างภายในรัศมีกายและภายในของพลังชีวิต
–  กลุ่มพลังงาน – การเข้าใจพลังงานและความหมาย
– ความแตกต่างระหว่าง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ
– ปฏิบัติการบำบัดด้วยการดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ (นักเรียนสามารถรับใบรับรองเรกิที่ออกโดย IAHHA เมื่อสำเร็จระดับ 1,2 และ 3 ในสยามเรกิ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การปฏิบัติทางคลินิกและสุขอนามัย พยาธิวิทยา การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล การรายงานและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมในการพัฒนาจิตวิญญาณ คริสตัลบำบัด และการวินิจฉัยด้วยเพนดูลัม 

วิชาเลือก: วิธีดูออร่า อ่านประวัติวัตถุด้วยการสัมผัส

เรกิ มาสเตอร์ มาสเตอร์ / ระดับ 4

– ความหมายของการทำให้จิตใจและร่างกายว่างเปล่าเพื่อรับพลังงานในช่วงบำบัด – การเรียนรู้ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญจทางพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษา
– การสื่อสารทางกระแสจิตกับพลังงานอื่นๆ
– สัมผัสพลังงานที่ไหลเข้าสู่ผู้ฝึกและหยุด
– คำที่ใช้อธิบายพลังงาน
– เตรียมห้องฝึกอบรมและพลังงาน
– ล้างออร่าของผู้เรียนและกำจัดตัวตนอื่นๆ ที่มีอยู่ในออร่า
– กำจัดมนต์ดำและล้างออร่า
– การจัดตำแหน่งอย่างมืออาชีพสำหรับนักเรียนสยามเรกิระดับ 1
– สัมผัสพลังแห่งการจัดตำแหน่ง
– ความสม่ำเสมอระหว่างการจัดตำแหน่ง

เรกิ มาสเตอร์ อาจารย์ / ระดับ 5

– รับรู้อย่างเชี่ยวชาญของผู้สอนทางพลังจิตที่ส่งผลต่อพลังงาน
– การสื่อสารทางโทรจิตกับพลังงานอื่น
– สัมผัสพลังงานทางจิตวิญญาณที่ไหลเข้าสู่ผู้ฝึกและหยุด
– เตรียมห้องฝึกอบรมและพลังงานสำหรับการสอน
– ล้างออร่าของผู้เรียนและกำจัดตัวตนอื่นๆ ที่มีอยู่ในออร่า
– การจัดตำแหน่งอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักเรียนสยามเรกิระดับ 1
– การประเมินความสามารถในการฝึกอบรมด้วยตนเอง
– การประเมินตนเองผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม

เรกิ มาสเตอร์ / อาจารย์ระดับ 6

– การสื่อสารทางโทรจิตกับพลังงานอื่น
– รู้สึกถึงพลังงานทางจิตวิญญาณที่ไหลเข้าสู่ผู้ฝึกและหยุด
–สัมผัสพลังงานทางจิตวิญญาณที่ไหลเข้าสู่ผู้ฝึกและหยุดระหว่างบำบัดจากระยะไกล
– สอนความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เรกิและวิธีการใช้สัญลักษณ์
– การสอนจิตวิทยาเกี่ยวกับวิญญาณและการถดถอยของวิญญาณ
– ความแตกต่างระหว่างร่างกายจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
– การจัดตำแหน่งอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักเรียนสยามเรกิระดับ 2
– การประเมินตนเองในการฝึกอบรม
– การประเมินตนเองในการประเมินผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ (หลังจากระดับ 6 อาจารย์สยามเรกิสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรับรู้ทางจิตวิญญาณ คริสตัลไซโครเมตริก การวินิจฉัยเพนดูลัม)

เรกิ มาสเตอร์ / อาจารย์ระดับ 7

– รับรู้อย่างเชี่ยวชาญจำนวนผู้สอนทางพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัด
– การสื่อสารทางโทรจิตกับพลังงานอื่น
– สอนว่าพลังงานอื่นส่งพลังงานอย่างไร
– สอนให้นักเรียนทำการบำบัดด้วยร่างกายประเภทต่างๆ
– การจัดตำแหน่งอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักเรียนสยามเรกิระดับ 3 (มาสเตอร์)
– ระบุจักระที่ติดขัดอยู่ของผู้ฝึก
– การประเมินความสามารถในการฝึกอบรมด้วยตนเอง
– การประเมินตนเองผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม

เรกิ มาสเตอร์ / อาจารย์ระดับ 8

– สอนให้นักเรียนรับรู้อย่างเชี่ยวชาญทางพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัด
– สอนให้นักเรียนสื่อสารทางโทรจิตกับพลังงานอื่น
– สอนนักเรียนว่าพลังงานอื่นส่งพลังงานอย่างไร ผ่านกระบวนการเรียนรู้บำบัดสยามเรกิมาสเตอร์ระดับอาจารย์
– สอนให้นักเรียนทำการบำบัดด้วยร่างกายประเภทต่างๆ
– สอนนักเรียนให้เชี่ยวชาญพิธีกรรมการจัดตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ของสยามเรกิ
– สอนให้นักเรียนล้างห้องและเตรียมตัวสำหรับการจัดตำแหน่ง
– การประเมินความสามารถในการฝึกอบรมด้วยตนเอง
– การประเมินตนเองผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม

มาสเตอร์ / อาจารย์ เรกิ ระดับ 9

– รับรู้อย่างเชี่ยวชาญทางพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัด
– การสื่อสารทางโทรจิตกับพลังงานอื่น
– สอนว่าพลังงานอื่นส่งพลังงานอย่างไร
– สอนให้นักเรียนทำการบำบัดด้วยร่างกายประเภทต่างๆ
– แบ่งปันข้อมูลระดับมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
– แบ่งปันและสอนให้หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในการพัฒนาเรกิ
– แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์กับกลุ่มใหญ่ในชุมชน
– มีส่วนร่วมและพัฒนาการสนับสนุนทางคลินิกและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือตามหลักฐานสำหรับชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *