ใบรับรอง

กิจกรรมและชั้นเรียน

เปิดการพูดคุย – ความคิดเรื่องจิตวิญญาณและการเยียวยา

ชุมนุมประเทศไทย พ.ศ. 2565

นโยบายการยอมรับที่มีอยู่ก่อน – กระบวนการผลิตนโยบายทางภาษา

ชุมนุมเวียดนาม พ.ศ. 2566