ประกาศนียบัตรสยามเรกิระดับ 1

สยามเรกิ® เป็นการบำบัดด้วยการถ่ายโอนพลังงานที่ทรงพลัง โดยเป็นเทคนิคการบำบัดด้วยการวางมือที่ทำงานโดยการขยายจักระและออร่า สร้างพลังของความถี่ในการสั่นสะเทือนไปยังผู้รับ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ สยามเรกิ® ได้มีการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนจะส่งผ่านพลังงานได้อย่างปลอดภัย และมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละขั้นตอน

นักเรียนจะได้เรียนทฤษฎี วันและฝึกปฏิบัติโดยการวางมือ วัน โดยจะมีการปรับคลื่นพลังงาน ครั้ง หลังจากผ่านการเรียนเรกิระดับ ผู้เรียนจะสามารถใช้การบำบัดแบบเรกิให้กับตนเองและคนในครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนรอบข้างได้ โดยไม่คิดค่าบริการ

สยามเรกิ ® ระดับ 1

ชื่อวิชา :สยามเรกิระดับ 1  รหัสวิชา : TBSRL1

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน (16 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เรียนต่อครั้ง1-8 คน  พื้นฐาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี

วิธีการอบรม ให้คำแนะนำในการอบรมโดยครูที่มีความสามารถในการประเมิน

วิธีการประเมิน ประเมินต่อเนื่องในแต่ละบทเรียน (ปากเปล่า ปฏิบัติ ประเมินด้วยความสามารถทางจิต)

ผลการเรียนรู้ : *ตำนานเรกิ *ตำนานสยามเรกิ ®  *เข้าใจความแตกต่างระหว่างเรกิและพลังงานบำบัดอื่นๆ ผลกระทบทางด้านร่างกายจากการทำเรกิทรีทเม้นท์ ตำแหน่งในการวางมือและเหตุผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักระและศูนย์พลังงานร่างกาย  *สัมผัสการไหลและการหยุดของพลังงาน