Tuần 07: THIỀN TÂM TỪ - Cách ngồi thiền nghe nhạc thiền tịnh tâm

phát triển kỹ năng tâm linh

phát triển kỹ năng tinh thần

Tên khóa học: Phát triển kỹ năng tâm linh Mã khóa học : TBDPSY

Thời gian đào tạo lúc tạo  : 7  ngày 

Số lượng học viên: 1-8 năm

Khái niệm cơ bản: Không yêu cầu nhiệm vụ trước khi làm.

Đào tạo: Đào tạo bởi các giảng viên có trình độ

Đánh giá: Đánh giá cho từng bài học  đánh giá khả năng nói, tinh thần

Kết quả học tập  : 

* Các cấp độ khác nhau của trạng thái xuất thần

* Xuất thần tại Theta 

* Thực hiện mục tiêu của cuộc sống  

* Phân biệt giữa các sinh vật sống.

* Phân biệt tâm trí của  chúng sinh 

* Sử dụng tâm trí để thu thập thông tin 

* Khi làm việc hàng ngày   

* Quy luật vũ trụ và phát triển kỹ năng và làm chủ  năng lượng  

* Sử dụng năng lượng thần kinh để giao tiếp

* Mối quan hệ giữa sự phát triển luân xa và giác quan thứ sáu 

* Giao tiếp với các tính năng khác