การพัฒนาทักษะทางพลังจิต

การพัฒนาทักษะทางจิต

ชื่อวิชา: การพัฒนาทักษะทางพลังจิต            รหัสวิชา : TBDPSY

ระยะเวลาการอบรม : 7 วัน 

จำนวนผู้เรียน: 1-8 คน

พื้นฐาน : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การอบรม: อบรมโดยเทรนเนอร์ที่มีความสามารถในการประเมินได้

การประเมิน : ประเมินในแต่ละบทเรียน ปากเปล่า ประเมินจากความสามารถทางจิต

ผลการเรียนรู้ : ระดับต่างๆของการเข้าสู่ภวังค์ การเข้าภวังค์จิตในระดับเธต้า การทำให้เข้าถึงเป้าหมายแห่งชีวิต  *แยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต *แยกแยะจิตของสิ่งมีชีวิติ *การใช้จิตในการรับข้อมูล *การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางจิตให้เกิดผลสูงสุด  *กฏของจักรวาลกับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทางพลังงาน การใช้สัมผัสที่หก การใช้ความสามารถทางจิตในการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาจักระกับสัมผัสที่หก การสื่อสารกับพลังงานอื่นๆ